అస్య శ్రీచండికానవార్ణమహామంత్రస్య బ్రహ్మవిష్ణురుద్రాః ఋషయః, గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాసి, శ్రీమహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యాత్మక శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ దేవతాః, నందా-శాకంభరీ-భీమాః శక్తయః, రక్తదంతికా-దుర్గా-భ్రామర్యో బీజాని, అగ్ని-వాయు-సూర్యాస్తత్త్వాని, మహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యాత్మక శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

ఋష్యాదిన్యాసః –
బ్రహ్మ-విష్ణు-రుద్ర-ఋషిభ్యో నమః శిరసి |
గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందోభ్యో నమః ముఖే |
శ్రీమహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వతీ-దేవతాభ్యో నమః హృదయే |
నందా-శాకంభరీ-భీమాః శక్తిభ్యో నమః దక్షిణస్తనే |
రక్తదంతికా-దుర్గా-భ్రామర్యో బీజేభ్యో నమః వామస్తనే |
అగ్ని-వాయు-సూర్య తత్త్వేభ్యో నమః – నాభౌ |
(మూలేన కరౌ సంశోధయేత్)

|| అథ ఏకాదశ న్యాసః ||

— ౧. మాతృకా న్యాసః

ఓం అం నమః – లలాటే |
ఓం ఆం నమః – ముఖే |
ఓం ఇం నమః – దక్షిణనేత్రే |
ఓం ఈం నమః – వామనేత్రే |
ఓం ఉం నమః – దక్షిణకర్ణే |
ఓం ఊం నమః – వామకర్ణే |
ఓం ఋం నమః – దక్షిణనసి |
ఓం ౠం నమః – వామనసి |
ఓం లుం* నమః – దక్షిణగండే |
ఓం లూం* నమః – వామగండే |
ఓం ఏం నమః – ఊర్ధ్వోష్ఠే |
ఓం ఐం నమః – అధరోష్ఠే |
ఓం ఓం నమః – ఊర్ధ్వదంతపంక్తౌ |
ఓం ఔం నమః – అధోదంతపంక్తౌ |
ఓం అం నమః – శిరసి |
ఓం అః నమః – ముఖే |

ఓం కం నమః – దక్షబాహుమూలే |
ఓం ఖం నమః – దక్షకూర్పరే |
ఓం గం నమః – దక్షమణిబంధే |
ఓం ఘం నమః – దక్షకరాంగులిమూలే |
ఓం ఙం నమః – దక్షకరాంగుల్యగ్రే |
ఓం చం నమః – వామబాహుమూలే |
ఓం ఛం నమః – వామకూర్పరే |
ఓం జం నమః – వామమణిబంధే |
ఓం ఝం నమః – వామకరాంగులిమూలే |
ఓం ఞం నమః – వామకరాంగుల్యగ్రే |
ఓం టం నమః – దక్షపాదమూలే |
ఓం ఠం నమః – దక్షజానుని |
ఓం డం నమః – దక్షగుల్ఫే |
ఓం ఢం నమః – దక్షపాదాంగులిమూలే |
ఓం ణం నమః – దక్షపాదాంగుల్యగ్రే |
ఓం తం నమః – వామపాదమూలే |
ఓం థం నమః – వామజానుని |
ఓం దం నమః – వామగుల్ఫే |
ఓం ధం నమః – వామపాదాంగులిమూలే |
ఓం నం నమః – వామపాదాంగుల్యగ్రే |
ఓం పం నమః – దక్షపార్శ్వే |
ఓం ఫం నమః – వామపార్శ్వే |
ఓం బం నమః – పృష్ఠే |
ఓం భం నమః – నాభౌ |
ఓం మం నమః – జఠరే |
ఓం యం నమః – హృది |
ఓం రం నమః – దక్షాంసే |
ఓం లం నమః – కకుది |
ఓం వం నమః – వామాంసే |
ఓం శం నమః – హృదాదిదక్షహస్తాంతే |
ఓం షం నమః – హృదాదివామహస్తాంతే |
ఓం సం నమః – హృదాదిదక్షపాదాంతే |
ఓం హం నమః – హృదాదివామపాదాంతే |
ఓం ళం నమః – జఠరే |
ఓం క్షం నమః – ముఖే |
|| ఇతి మాతృకాన్యాసో దేవసారూప్యప్రదః ప్రథమః || ౧ ||

— ౨. సారస్వత న్యాసః

ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః కనిష్ఠయోః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమోఽనామికయోః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమో మధ్యమయోః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమస్తర్జన్యోః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమోఽంగుష్ఠయోః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః కరమధ్యే |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః కరపృష్ఠే |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమో మణిబంధయోః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః కుర్పరయోః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమో హృదయాయ నమః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః శిరసే స్వాహా |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః శిఖాయై వషట్ |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమః కవచాయ హుమ్ |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమో నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం నమోఽస్త్రాయ ఫట్ |
|| ఇతి సారస్వతో జాడ్యవినాశకో ద్వితీయః || ౨ ||

— ౩. మాతృగణ న్యాసః

ఓం హ్రీం బ్రాహ్మీ పూర్వస్యాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం మాహేశ్వరీ ఆగ్నేయ్యాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం కౌమారీ దక్షిణస్యాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం వైష్ణవీ నైరృత్యాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం వారాహీ పశ్చిమాయాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం ఇంద్రాణీ వాయవ్యాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం చాముండా ఉత్తరస్యాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం మహాలక్ష్మీః ఐశాన్యాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం వ్యోమేశ్వరీ ఊర్ధ్వాం మాం పాతు |
ఓం హ్రీం సప్తద్వీపేశ్వరీ భూమౌ మాం పాతు |
ఓం హ్రీం కామేశ్వరీ పాతాలే మాం పాతు |
|| ఇతి మాతృగణ న్యాసస్త్రైలోక్యవిజయప్రదస్తృతీయః || ౩ ||

— ౪. నందజాది న్యాసః

ఓం కమలాంకుశమండితా నందజా పూర్వాంగం మే పాతు |
ఓం ఖడ్గపాత్రధరా రక్తదంతికా దక్షిణాంగం మే పాతు |
ఓం పుష్పపల్లవసంయుతా శాకంభరీ పశ్చిమాంగం మే పాతు |
ఓం ధనుర్బాణకరా దుర్గా వామాంగం మే పాతు |
ఓం శిరఃపాత్రకరా భీమా మస్తకాచ్చరణావధి మాం పాతు |
ఓం చిత్రకాంతిభృద్భ్రామరీ పాదాదిమస్తకాంతం మే పాతు |
|| ఇతి జరామృత్యుహరో నందజాది న్యాసశ్చతుర్థః || ౪ ||

— ౫. బ్రహ్మాది న్యాసః

ఓం పాదాదినాభిపర్యంతం బ్రహ్మా మాం పాతు |
ఓం నాభేర్విశుద్ధిపర్యంతం జనార్దనో మాం పాతు |
ఓం విశుద్ధేర్బ్రహ్మరంధ్రాతం రుద్రో మాం పాతు |
ఓం హంసో మే పదద్వయం మే పాతు |
ఓం వైనతేయః కరద్వయం మే పాతు |
ఓం వృషభశ్చక్షుషీ మే పాతు |
ఓం గజాననః సర్వాంగం మే పాతు |
ఓం ఆనందమయో హరిః పరాపరౌ దేహభాగౌ మే పాతు |
|| ఇతి సర్వకామప్రదో బ్రహ్మాదిన్యాసః పంచమః || ౫ ||

— ౬. మహాలక్ష్మ్యాది న్యాసః

ఓం అష్టాదశభుజా మహాలక్ష్మీర్మధ్యభాగం మే పాతు |
ఓం అష్టభుజా మహాసరస్వతీ ఊర్ధ్వభాగం మే పాతు |
ఓం దశభుజా మహాకాలీ అధోభాగం మే పాతు |
ఓం సింహో హస్తద్వయం మే పాతు |
ఓం పరహంసోఽక్షియుగం మే పాతు |
ఓం మహిషారూఢో యమః పదద్వయం మే పాతు |
ఓం మహేశశ్చండికాయుక్తః సర్వాంగం మే పాతు |
|| ఇతి మహాలక్ష్మ్యాదిన్యాసః సద్గతిప్రదః షష్ఠః || ౬ ||

— ౭. మూలాక్షర న్యాసః

ఓం ఐం నమో బ్రహ్మరంధ్రే |
ఓం హ్రీం నమో దక్షిణనేత్రే |
ఓం క్లీం నమో వామనేత్రే |
ఓం చాం నమో దక్షిణకర్ణే |
ఓం ముం నమో వామకర్ణే |
ఓం డాం నమో దక్షిణనాసాపుటే |
ఓం యైం నమో వామనాసాపుటే |
ఓం విం నమో ముఖే |
ఓం చ్చేం నమో గుహ్యే |
|| ఇతి మూలాక్షరన్యాసో రోగక్షయకరః సప్తమః || ౭ ||

— ౮. విలోమాక్షర న్యాసః

ఓం చ్చేం నమో గుహ్యే |
ఓం విం నమో ముఖే |
ఓం యైం నమో వామనాసాపుటే |
ఓం డాం నమో దక్షిణనాసాపుటే |
ఓం ముం నమో వామకర్ణే |
ఓం చాం నమో దక్షిణకర్ణే |
ఓం క్లీం నమో వామనేత్రే |
ఓం హ్రీం నమో దక్షిణనేత్రే |
ఓం ఐం నమో బ్రహ్మరంధ్రే |
|| ఇతి విలోమాక్షరన్యాసః సర్వదుఃఖనాశకోఽష్టమః || ౮ ||

— ౯. మూలవ్యాపక న్యాసః

మూలముచ్చార్య | అష్టవారం వ్యాపకం కుర్యాత్ |
(స యథా – ప్రథమం పురతో మూలేన మస్తకాచ్చరణావధి | తతశ్చరణాన్మస్తకావధి మూలోచ్చారేణ వ్యాపకం కుర్యాత్ | ఏవం దక్షిణతః పశ్చాద్వామభాగే చేతి ప్రతిదిగ్భాగే అనులోమవిలోమతయా ద్విర్ద్విరితి అష్టవారం వ్యాపకం భవతి |)
|| ఇతి దేవతాప్రాప్తికారో మూలవ్యాపకో నవమః || ౯ ||

— ౧౦. మూలషడంగన్యాసః

(మూలమంత్రః) హృదయాయ నమః |
(మూలమంత్రః) శిరసే స్వాహా |
(మూలమంత్రః) శిఖాయై వషట్ |
(మూలమంత్రః) కవచాయ హుమ్ |
(మూలమంత్రః) నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
(మూలమంత్రః) అస్త్రాయ ఫట్ |
|| ఇతి మూలషడంగన్యాసస్త్రైలోక్యవశకరో దశమః || ౧౦ ||

— ౧౧. సూక్తాది బీజత్రయ న్యాసః

ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పరిఘాయుధా || ౧ ||
సౌమ్యాసౌమ్యతరాశేషసౌమ్యేభ్యస్త్వతిసుందరీ |
పరాపరాణాం పరమా త్వమేవ పరమేశ్వరీ || ౨ ||
యచ్చ కించిత్ క్వచిద్వస్తు సదసద్వాఖిలాత్మికే |
తస్య సర్వస్య యా శక్తిః సా త్వం కిం స్తూయతే మయా || ౩ ||
యయా త్వయా జగత్స్రష్టా జగత్పాత్యత్తి యో జగత్ |
సోఽపి నిద్రావశం నీతః కస్త్వాం స్తోతుమిహేశ్వరః || ౪ ||
విష్ణుః శరీరగ్రహణమహమీశాన ఏవ చ |
కారితాస్తే యతోఽతస్త్వాం కః స్తోతుం శక్తిమాన్ భవేత్ || ౫ ||
ఆద్యం వాగ్బీజం కృష్ణతరం ధ్యాత్వా సర్వాంగే విన్యసామి |
ఓం ఐం | ఇతి సర్వాంగే విన్యసేత్ ||

శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటా స్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ || ౧ ||
ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి || ౨ ||
సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ || ౩ ||
ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః || ౪ ||
ద్వితీయం మాయాబీజం సూర్యసదృశం ధ్యాత్వా సర్వాంగే విన్యసామి |
ఓం హ్రీం | ఇతి సర్వాంగే విన్యసేత్ ||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే || ౧ ||
ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్ |
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తు తే || ౨ ||
జ్వాలాకరాలమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనమ్ |
త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాలి నమోఽస్తు తే || ౩ ||
హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్ |
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ || ౪ ||
అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్జ్వలః |
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయమ్ || ౫ ||
తృతీయం కామబీజం స్ఫటికాభం ధ్యాత్వా సర్వాంగే విన్యసామి |
ఓం క్లీం | ఇతి సర్వాంగే విన్యసేత్ ||

|| ఇతి సూక్తాదిబీజత్రయన్యాసః సర్వానిష్టహరః సర్వాభీష్టదః సర్వరక్షాకరశ్చైకాదశః || ౧౧ ||

కరన్యాసః –
ఓం ఐం అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
ఓం హ్రీం తర్జనీభ్యాం నమః |
ఓం క్లీం మధ్యమాభ్యాం నమః |
ఓం చాముండాయై అనామికాభ్యాం నమః |
ఓం విచ్చే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం ఐం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్లీం శిఖాయై వషట్ |
ఓం చాముండాయై కవచాయ హుమ్ |
ఓం విచ్చే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే అస్త్రాయ ఫట్ |

అక్షరన్యాసః –
ఓం ఐం నమః శిఖాయామ్ |
ఓం హ్రీం నమః దక్షిణనేత్రే | ఓం క్లీం నమః వామనేత్రే |
ఓం చాం నమః దక్షిణకర్ణే | ఓం ముం నమః వామకర్ణే |
ఓం డాం నమః దక్షిణనాసాపుటే | ఓం యైం నమః వామనాసాపుటే |
ఓం విం నమః ముఖే | ఓం చ్చేం నమః గుహ్యే |
ఏవం విన్యస్యాష్టవారం మూలేన వ్యాపకం కుర్యాత్ |

దిఙ్న్యాసః –
ఓం ఐం ప్రాచ్యై నమః | ఓం ఐం ఆగ్నేయ్యై నమః |
ఓం హ్రీం దక్షిణాయై నమః | ఓం హ్రీం నైరృత్యై నమః |
ఓం క్లీం ప్రతీచ్యై నమః | ఓం క్లీం వాయవ్యై నమః |
ఓం చాముండాయై ఉదీచ్యై నమః | ఓం విచ్చే ఈశాన్యై నమః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే ఊర్ధ్వాయై నమః |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే భూమ్యై నమః |

ధ్యానమ్ –
ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండీం శిరః
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ |
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాలికాం
యామస్తౌత్ స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కైటభమ్ ||

అక్షస్రక్పరశూగదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ |
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ||

ఘంటాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభామ్ |
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహా-
-పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజా –
లం పృథివీతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః గంధం పరికల్పయామి |
హం ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః పుష్పం పరికల్పయామి |
యం వాయుతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః ధూపం పరికల్పయామి |
రం తేజస్తత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం సర్వతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |

మాలా ప్రార్థనా –
ఐం హ్రీం అక్షమాలికాయై నమః |
ఓం మాం మాలే మహామాయే సర్వశక్తిస్వరూపిణి |
చతుర్వర్గస్త్వయి న్యస్తస్తస్మాన్మే సిద్ధిదా భవ ||
అవిఘ్నం కురు మాలే త్వం గృహ్ణామి దక్షిణే కరే |
జపకాలే చ సిద్ధ్యర్థం ప్రసీద మమ సిద్ధయే ||
ఓం సిద్ధ్యై నమః |

మంత్రః –
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే | అష్టోత్తరశతవారం (౧౦౮) జపేత్ |

ఉత్తరన్యాసః –
ఓం ఐం హృదయాయ నమః |
ఓం హ్రీం శిరసే స్వాహా |
ఓం క్లీం శిఖాయై వషట్ |
ఓం చాముండాయై కవచాయ హుమ్ |
ఓం విచ్చే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |
ఓం ఐం హ్రీం క్లీం చాముండాయై విచ్చే అస్త్రాయ ఫట్ |

ధ్యానమ్ –
ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం భుశుండీం శిరః
శంఖం సందధతీం కరైస్త్రినయనాం సర్వాంగభూషావృతామ్ |
నీలాశ్మద్యుతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహాకాలికాం
యామస్తౌత్ స్వపితే హరౌ కమలజో హంతుం మధుం కైటభమ్ ||

అక్షస్రక్పరశూగదేషుకులిశం పద్మం ధనుః కుండికాం
దండం శక్తిమసిం చ చర్మ జలజం ఘంటాం సురాభాజనమ్ |
శూలం పాశసుదర్శనే చ దధతీం హస్తైః ప్రవాలప్రభాం
సేవే సైరిభమర్దినీమిహ మహాలక్ష్మీం సరోజస్థితామ్ ||

ఘంటాశూలహలాని శంఖముసలే చక్రం ధనుః సాయకం
హస్తాబ్జైర్దధతీం ఘనాంతవిలసచ్ఛీతాంశుతుల్యప్రభామ్ |
గౌరీదేహసముద్భవాం త్రిజగతామాధారభూతాం మహా-
-పూర్వామత్ర సరస్వతీమనుభజే శుంభాదిదైత్యార్దినీమ్ ||

లమిత్యాది పంచపూజా –
లం పృథివీతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః గంధం పరికల్పయామి |
హం ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః పుష్పం పరికల్పయామి |
యం వాయుతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః ధూపం పరికల్పయామి |
రం తేజస్తత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం సర్వతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |

జపసమర్పణమ్ –
గుహ్యాతిగుహ్యగోప్త్రీ త్వం గృహాణాస్మత్కృతం జపమ్ |
సిద్ధిర్భవతు మే దేవి త్వత్ప్రసాదాన్మహేశ్వరి ||

అనేన శ్రీచండికా నవాక్షరీ మహామంత్రజపేన భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ ప్రీయతామ్ ||