అస్య శ్రీకీలకస్తోత్రమంత్రస్య శివఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీ మహాసరస్వతీ దేవతా, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంగ జపే వినియోగః |

ఓం నమశ్చండికాయై |

మార్కండేయ ఉవాచ |
విశుద్ధజ్ఞానదేహాయ త్రివేదీదివ్యచక్షుషే |
శ్రేయఃప్రాప్తినిమిత్తాయ నమః సోమార్ధధారిణే || ౧ ||

సర్వమేతద్విజానీయాన్మంత్రాణామపి కీలకమ్ |
సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సతతం జాప్యతత్పరః || ౨ ||

సిద్ధ్యంత్యుచ్చాటనాదీని వస్తూని సకలాన్యపి |
ఏతేన స్తువతాం దేవీం స్తోత్రమాత్రేణ సిద్ధ్యతి || ౩ ||

న మంత్రో నౌషధం తత్ర న కించిదపి విద్యతే |
వినా జాప్యేన సిద్ధ్యేత సర్వముచ్చాటనాదికమ్ || ౪ ||

సమగ్రాణ్యపి సిద్ధ్యంతి లోకశంకామిమాం హరః |
కృత్వా నిమంత్రయామాస సర్వమేవమిదం శుభమ్ || ౫ ||

స్తోత్రం వై చండికాయాస్తు తచ్చ గుప్తం చకార సః |
సమాప్తిర్న చ పుణ్యస్య తాం యథావన్నియంత్రణామ్ || ౬ ||

సోఽపి క్షేమమవాప్నోతి సర్వమేవ న సంశయః |
కృష్ణాయాం వా చతుర్దశ్యామష్టమ్యాం వా సమాహితః || ౭ ||

దదాతి ప్రతిగృహ్ణాతి నాన్యథైషా ప్రసీదతి |
ఇత్థం రూపేణ కీలేన మహాదేవేన కీలితమ్ || ౮ ||

యో నిష్కీలాం విధాయైనాం నిత్యం జపతి సస్ఫుటమ్ |
స సిద్ధః స గణః సోఽపి గంధర్వో జాయతే వనే || ౯ ||

న చైవాప్యటతస్తస్య భయం క్వాపి హి జాయతే |
నాపమృత్యువశం యాతి మృతో మోక్షమవాప్నుయాత్ || ౧౦ ||

జ్ఞాత్వా ప్రారభ్య కుర్వీత హ్యకుర్వాణో వినశ్యతి |
తతో జ్ఞాత్వైవ సంపన్నమిదం ప్రారభ్యతే బుధైః || ౧౧ ||

సౌభాగ్యాది చ యత్కించిద్దృశ్యతే లలనాజనే |
తత్సర్వం తత్ప్రసాదేన తేన జాప్యమిదం శుభమ్ || ౧౨ ||

శనైస్తు జప్యమానేఽస్మింస్తోత్రే సంపత్తిరుచ్చకైః |
భవత్యేవ సమగ్రాపి తతః ప్రారభ్యమేవ తత్ || ౧౩ ||

ఐశ్వర్యం యత్ప్రసాదేన సౌభాగ్యారోగ్యసంపదః |
శత్రుహానిః పరో మోక్షః స్తూయతే సా న కిం జనైః || ౧౪ ||

ఇతి శ్రీభగవత్యాః కీలక స్తోత్రమ్ |