(ఋ.౧౦.౧౨౭)

అస్య శ్రీ రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః,
శ్రీజగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః |

రాత్రీ॒ వ్య॑ఖ్యదాయ॒తీ పు॑రు॒త్రా దే॒వ్య॒౧॑క్షభి॑: |
విశ్వా॒ అధి॒ శ్రియో॑ఽధిత || ౧

ఓర్వ॑ప్రా॒ అమ॑ర్త్యా ని॒వతో॑ దే॒వ్యు॒౧॑ద్వత॑: |
జ్యోతి॑షా బాధతే॒ తమ॑: || ౨

నిరు॒ స్వసా॑రమస్కృతో॒షస॑o దే॒వ్యా॑య॒తీ |
అపేదు॑ హాసతే॒ తమ॑: || ౩

సా నో॑ అ॒ద్య యస్యా॑ వ॒యం ని తే॒ యామ॒న్నవి॑క్ష్మహి |
వృ॒క్షే న వ॑స॒తిం వయ॑: || ౪

ని గ్రామా॑సో అవిక్షత॒ ని ప॒ద్వన్తో॒ ని ప॒క్షిణ॑: |
ని శ్యే॒నాస॑శ్చిద॒ర్థిన॑: || ౫

యా॒వయా॑ వృ॒క్య॒o౧॑ వృక॑o య॒వయ॑ స్తే॒నమూ॑ర్మ్యే |
అథా॑ నః సు॒తరా॑ భవ || ౬

ఉప॑ మా॒ పేపి॑శ॒త్తమ॑: కృ॒ష్ణం వ్య॑క్తమస్థిత |
ఉష॑ ఋ॒ణేవ॑ యాతయ || ౭

ఉప॑ తే॒ గా ఇ॒వాక॑రం వృణీ॒ష్వ దు॑హితర్దివః |
రాత్రి॒ స్తోమ॒o న జి॒గ్యుషే॑ || ౮