అస్య శ్రీచండీకవచస్య బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీచాముండా దేవతా, అంగన్యాసోక్తమాతరో బీజం, దిగ్బంధదేవతాస్తత్వం, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగ జపే వినియోగః |

ఓం నమశ్చండికాయై |

మార్కండేయ ఉవాచ |
యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణామ్ |
యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ || ౧ ||

బ్రహ్మోవాచ |
అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకమ్ |
దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తచ్ఛృణుష్వ మహామునే || ౨ ||

ప్రథమం శైలపుత్రీతి ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ |
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్ || ౩ ||

పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీతి చ |
సప్తమం కాలరాత్రీతి మహాగౌరీతి చాష్టమమ్ || ౪ ||

నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః |
ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా || ౫ ||

అగ్నినా దహ్యమానస్తు శత్రుమధ్యే గతో రణే |
విషమే దుర్గమే చైవ భయార్తాః శరణం గతాః || ౬ ||

న తేషాం జాయతే కించిదశుభం రణసంకటే |
నాపదం తస్య పశ్యామి శోకదుఃఖభయం న హి || ౭ ||

యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నూనం తేషాం వృద్ధిః ప్రజాయతే | [సిద్ధిః]
యే త్వాం స్మరంతి దేవేశి రక్షసే తాన్న సంశయః || ౮ ||

ప్రేతసంస్థా తు చాముండా వారాహీ మహిషాసనా |
ఐంద్రీ గజసమారూఢా వైష్ణవీ గరుడాసనా || ౯ ||

మాహేశ్వరీ వృషారూఢా కౌమారీ శిఖివాహనా |
లక్ష్మీః పద్మాసనా దేవీ పద్మహస్తా హరిప్రియా || ౧౦ ||

శ్వేతరూపధరా దేవీ ఈశ్వరీ వృషవాహనా |
బ్రాహ్మీ హంససమారూఢా సర్వాభరణభూషితా || ౧౧ ||

ఇత్యేతా మాతరః సర్వాః సర్వయోగసమన్వితాః |
నానాభరణశోభాఢ్యా నానారత్నోపశోభితాః || ౧౨ ||

దృశ్యంతే రథమారూఢా దేవ్యః క్రోధసమాకులాః |
శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం హలం చ ముసలాయుధమ్ || ౧౩ ||

ఖేటకం తోమరం చైవ పరశుం పాశమేవ చ |
కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శార్ఙ్గమాయుధముత్తమమ్ || ౧౪ ||

దైత్యానాం దేహనాశాయ భక్తానామభయాయ చ |
ధారయంత్యాయుధానీత్థం దేవానాం చ హితాయ వై || ౧౫ ||

నమస్తేఽస్తు మహారౌద్రే మహాఘోరపరాక్రమే |
మహాబలే మహోత్సాహే మహాభయవినాశిని || ౧౬ ||

త్రాహి మాం దేవి దుష్ప్రేక్ష్యే శత్రూణాం భయవర్ధిని |
ప్రాచ్యాం రక్షతు మామైంద్రీ ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా || ౧౭ ||

దక్షిణేఽవతు వారాహీ నైరృత్యాం ఖడ్గధారిణీ |
ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షేద్వాయవ్యాం మృగవాహినీ || ౧౮ ||

ఉదీచ్యాం రక్ష కౌబేరీ ఈశాన్యాం శూలధారిణీ | [కౌమారీ]
ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేదధస్తాద్వైష్ణవీ తథా || ౧౯ ||

ఏవం దశ దిశో రక్షేచ్చాముండా శవవాహనా |
జయా మే చాగ్రతః పాతు విజయా పాతు పృష్ఠతః || ౨౦ ||

అజితా వామపార్శ్వే తు దక్షిణే చాపరాజితా |
శిఖాం మే ద్యోతినీ రక్షేదుమా మూర్ధ్ని వ్యవస్థితా || ౨౧ || [ఉద్యోతినీ]

మాలాధరీ లలాటే చ భ్రువౌ రక్షేద్యశస్వినీ |
త్రినేత్రా చ భ్రువోర్మధ్యే యమఘంటా చ నాసికే || ౨౨ ||

శంఖినీ చక్షుషోర్మధ్యే శ్రోత్రయోర్ద్వారవాసినీ |
కపోలౌ కాలికా రక్షేత్ కర్ణమూలే తు శాంకరీ || ౨౩ ||

నాసికాయాం సుగంధా చ ఉత్తరోష్ఠే చ చర్చికా |
అధరే చామృతాకలా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ || ౨౪ ||

దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ కంఠమధ్యే తు చండికా |
ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహామాయా చ తాలుకే || ౨౫ ||

కామాక్షీ చిబుకం రక్షేద్వాచం మే సర్వమంగళా |
గ్రీవాయాం భద్రకాళీ చ పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ || ౨౬ ||

నీలగ్రీవా బహిఃకంఠే నలికాం నలకూబరీ |
స్కంధయోః ఖడ్గినీ రక్షేద్బాహూ మే వజ్రధారిణీ || ౨౭ ||

హస్తయోర్దండినీ రక్షేదంబికా చాంగుళీషు చ |
నఖాంఛూలేశ్వరీ రక్షేత్ కుక్షౌ రక్షేన్నరేశ్వరీ || ౨౮ || [కులేశ్వరీ]

స్తనౌ రక్షేన్మహాదేవీ మనః శోకవినాశినీ |
హృదయం లలితా దేవీ ఉదరే శూలధారిణీ || ౨౯ ||

నాభౌ చ కామినీ రక్షేద్గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా |
భూతనాథా చ మేఢ్రం మే ఊరూ మహిషవాహినీ || ౩౦ || [గుదే]

కట్యాం భగవతీ రక్షేజ్జానునీ వింధ్యవాసినీ |
జంఘే మహాబలా ప్రోక్తా సర్వకామప్రదాయినీ || ౩౧ ||

గుల్ఫయోర్నారసింహీ చ పాదపృష్ఠామితౌజసీ |
పాదాంగుళీషు శ్రీరక్షేత్ పాదాధఃస్థలవాసినీ || ౩౨ ||

నఖాన్ దంష్ట్రా కరాలీ చ కేశాంశ్చైవోర్ధ్వకేశినీ |
రోమకూపేషు కౌబేరీ త్వచం వాగీశ్వరీ తథా || ౩౩ ||

రక్తమజ్జావసామాంసాన్యస్థిమేదాంసి పార్వతీ |
అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ ముకుటేశ్వరీ || ౩౪ ||

పద్మావతీ పద్మకోశే కఫే చూడామణిస్తథా |
జ్వాలాముఖీ నఖజ్వాలామభేద్యా సర్వసంధిషు || ౩౫ ||

శుక్రం బ్రహ్మాణి మే రక్షేచ్ఛాయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా |
అహంకారం మనోబుద్ధిం రక్ష మే ధర్మచారిణీ || ౩౬ || [ధర్మధారిణీ]

ప్రాణాపానౌ తథా వ్యానముదానం చ సమానకమ్ |
వజ్రహస్తా చ మే రక్షేత్ ప్రాణాన్ కళ్యాణశోభనా || ౩౭ ||

రసే రూపే చ గంధే చ శబ్దే స్పర్శే చ యోగినీ |
సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ రక్షేన్నారాయణీ సదా || ౩౮ ||

ఆయూ రక్షతు వారాహీ ధర్మం రక్షతు వైష్ణవీ |
యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ ధనం విద్యాం చ చక్రిణీ || ౩౯ ||

గోత్రమింద్రాణీ మే రక్షేత్ పశూన్మే రక్ష చండికే |
పుత్రాన్ రక్షేన్మహాలక్ష్మీర్భార్యాం రక్షతు భైరవీ || ౪౦ ||

పంథానం సుపథా రక్షేన్మార్గం క్షేమకరీ తథా |
రాజద్వారే మహాలక్ష్మీర్విజయా సర్వతః స్థితా || ౪౧ ||

రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన తు |
తత్సర్వం రక్ష మే దేవి జయంతీ పాపనాశినీ || ౪౨ ||

పదమేకం న గచ్ఛేత్తు యదీచ్ఛేచ్ఛుభమాత్మనః |
కవచేనావృతో నిత్యం యత్ర యత్ర హి గచ్ఛతి || ౪౩ ||

తత్ర తత్రార్థలాభశ్చ విజయః సార్వకామికః |
యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ || ౪౪ ||

పరమైశ్వర్యమతులం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్ |
నిర్భయో జాయతే మర్త్యః సంగ్రామేష్వపరాజితః || ౪౫ ||

త్రైలోక్యే తు భవేత్ పూజ్యః కవచేనావృతః పుమాన్ |
ఇదం తు దేవ్యాః కవచం దేవానామపి దుర్లభమ్ || ౪౬ ||

యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః |
దైవీ కలా భవేత్తస్య త్రైలోక్యేష్వపరాజితః || ౪౭ ||

జీవేద్వర్షశతం సాగ్రమపమృత్యువివర్జితః |
నశ్యంతి వ్యాధయః సర్వే లూతావిస్ఫోటకాదయః || ౪౮ ||

స్థావరం జంగమం చైవ కృత్రిమం చాపి యద్విషమ్ |
అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే || ౪౯ ||

భూచరాః ఖేచరాశ్చైవ జలజాశ్చోపదేశికాః |
సహజా కులజా మాలా డాకినీ శాకినీ తథా || ౫౦ ||

అంతరిక్షచరా ఘోరా డాకిన్యశ్చ మహాబలాః |
గ్రహభూతపిశాచాశ్చ యక్షగంధర్వరాక్షసాః || ౫౧ ||

బ్రహ్మరాక్షసవేతాలాః కూష్మాండా భైరవాదయః |
నశ్యంతి దర్శనాత్తస్య కవచే హృది సంస్థితే || ౫౨ ||

మానోన్నతిర్భవేద్రాజ్ఞస్తేజోవృద్ధికరం పరమ్ |
యశసా వర్ధతే సోఽపి కీర్తిమండితభూతలే || ౫౩ ||

జపేత్సప్తశతీం చండీం కృత్వా తు కవచం పురా |
యావద్భూమండలం ధత్తే సశైలవనకాననమ్ || ౫౪ ||

తావత్తిష్ఠతి మేదిన్యాం సంతతిః పుత్రపౌత్రికీ |
దేహాంతే పరమం స్థానం యత్సురైరపి దుర్లభమ్ || ౫౫ ||

ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయాప్రసాదతః |
లభతే పరమం రూపం శివేన సమతాం వ్రజేత్ || ౫౬ ||

| ఓం |

ఇతి దేవ్యాః కవచం సంపూర్ణమ్ |