శ్రీమహాగణపతయే నమః | శ్రీగురుభ్యో నమః |


శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ |

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ||

ఆచమ్య –

ఓం ఐం ఆత్మతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ఓం హ్రీం విద్యాతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ఓం క్లీం శివతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ఓం ఐం హ్రీం క్లీం సర్వతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ప్రాణాయామం –

మూలమంత్రేణ ఇడయా వాయుమాపూర్య, కుంభకే చతుర్వారం మూలం పఠిత్వా, ద్వివారం మూలముచ్చరన్ పింగలయా రేచయేత్ ||

ప్రార్థనా –

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః |

లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ||

ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః |

వక్రతుండః శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః ||

షోడశైతాని నామాని యః పఠేచ్ఛృణుయాదపి |

విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా |

సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే ||

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః

గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః ||

సంకల్పం –

(దేశకాలౌ సంకీర్త్య)

అస్మాకం సర్వేషాం సహకుటుంబానాం క్షేమస్థైర్యాయురారోగ్యైశ్వరాభివృద్ధ్యర్థం, సమస్తమంగళావాప్త్యర్థం, మమ శ్రీజగదంబా ప్రసాదేన సర్వాపన్నివృత్తి ద్వారా సర్వాభీష్టఫలావాప్త్యర్థం, మమాముకవ్యాధి నాశపూర్వకం క్షిప్రారోగ్యప్రాప్త్యర్థం, మమ అముకశత్రుబాధా నివృత్త్యర్థం, గ్రహపీడానివారణార్థం, పిశాచోపద్రవాది సర్వారిష్టనివారణార్థం, ధర్మార్థకామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధిద్వారా శ్రీమహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యాత్మక శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థం కవచార్గళ కీలక పఠన, న్యాసపూర్వక నవార్ణమంత్రాష్టోత్తరశత జప, రాత్రిసుక్త పఠన పూర్వకం, దేవీసూక్త పఠన, నవార్ణమంత్రాష్టోత్తరశత జప, రహస్యత్రయ పఠనాంతం శ్రీచండీసప్తశత్యాః పారాయణం కరిష్యే ||

పుస్తకపూజా –

ఓం నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః |

నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మ తామ్ ||

శాపోద్ధారమంత్రః –

ఓం హ్రీం క్లీం శ్రీం క్రాం క్రీం చండికే దేవి శాపానుగ్రహం కురు కురు స్వాహా ||

ఇతి సప్తవారం జపేత్ |

ఉత్కీలన మంత్రః –

ఓం శ్రీం క్లీం హ్రీం సప్తశతి చండికే ఉత్కీలనం కురు కురు స్వాహా ||

ఇతి ఏకవింశతి వారం జపేత్ |

దేవీ కవచం


అర్గలా స్తోత్రం


కీలక స్తోత్రం .


రాత్రి సూక్తం – అస్య రాత్రీతి సూక్తస్య కుశిక ఋషిః, రాత్రిర్దేవతా, గాయత్రీచ్ఛందః, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాదౌ జపే వినియోగః |


వేదోక్త రాత్రి సూక్తం / తంత్రోక్త రాత్రి సూక్తం


శ్రీ చండీ నవార్ణ విధి


సప్తశతీ మాలామంత్రస్య పూర్వన్యాసః


ప్రథమ చరితం


ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ)


మధ్యమ చరితం


ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్యవధ)


తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ)


చతుర్థోఽధ్యాయః (శక్రాదిస్తుతి)


ఉత్తర చరితం


పంచమోఽధ్యాయః (దేవీదూతసంవాదం)


షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ)


సప్తమోఽధ్యాయః (చండముండవధ)


అష్టమోఽధ్యాయః (రక్తబీజవధ)


నవమోఽధ్యాయః (నిశుంభవధ)


దశమోఽధ్యాయః (శుంభవధ)


ఏకాదశోఽధ్యాయః (నారాయణీస్తుతి)


ద్వాదశోఽధ్యాయః (భగవతీ వాక్యం)


త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్య వరప్రదానం)


సప్తశతీ మాలామంత్రస్య ఉత్తరన్యాసః (ఉపసంహారః)


తతః అష్టోత్తరశతవారం (౧౦౮) నవార్ణమంత్రం జపేత్ ||


శ్రీ చండీ నవార్ణ విధి


దేవీ సూక్తం – అహం రుద్రేభిరిత్యష్టర్చస్య సూక్తస్య వాగాంభృణీ ఋషిః, ఆదిశక్తిర్దేవతా, త్రిష్టుప్ ఛందః, ద్వితీయా జగతీ, శ్రీజగదంబాప్రీత్యర్థే సప్తశతీపాఠాంతే జపే వినియోగః ||


ఋగ్వేదోక్త దేవీ సూక్తం / తంత్రోక్త దేవీ సూక్తం


రహస్య త్రయం


ప్రాధానిక రహస్యం


వైకృతిక రహస్యం


మూర్తి రహస్యం


అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం


అనేన పూర్వోత్తరాంగ సహిత చండీ సప్తశతీ పారాయణేన భగవతీ సర్వాత్మికా శ్రీమహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యాత్మక శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ సుప్రీతా సుప్రసన్నా వరదా భవతు ||


పునరాచామేత్ –

ఓం ఐం ఆత్మతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ఓం హ్రీం విద్యాతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ఓం క్లీం శివతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ఓం ఐం హ్రీం క్లీం సర్వతత్త్వం శోధయామి నమః స్వాహా |

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ||


|| ఇతి సప్తశతీ సంపూర్ణా ||