|| ఓం ||

ఋషిరువాచ || ౧ ||

దేవ్యా హతే తత్ర మహాసురేంద్రే
సేంద్రాః సురా వహ్నిపురోగమాస్తామ్ |
కాత్యాయనీం తుష్టువురిష్టలాభా-
-ద్వికాశివక్త్రాబ్జవికాశితాశాః || ౨ ||

దేవి ప్రపన్నార్తిహరే ప్రసీద
ప్రసీద మాతర్జగతోఽఖిలస్య |
ప్రసీద విశ్వేశ్వరి పాహి విశ్వం
త్వమీశ్వరీ దేవి చరాచరస్య || ౩ ||

ఆధారభూతా జగతస్త్వమేకా
మహీస్వరూపేణ యతః స్థితాసి |
అపాం స్వరూపస్థితయా త్వయైత-
-దాప్యాయతే కృత్స్నమలంఘ్యవీర్యే || ౪ ||

త్వం వైష్ణవీ శక్తిరనంతవీర్యా
విశ్వస్య బీజం పరమాఽసి మాయా |
సమ్మోహితం దేవి సమస్తమేతత్
త్వం వై ప్రసన్నా భువి ముక్తిహేతుః || ౫ ||

విద్యాః సమస్తాస్తవ దేవి భేదాః
స్త్రియః సమస్తాః సకలా జగత్సు |
త్వయైకయా పూరితమంబయైతత్
కా తే స్తుతిః స్తవ్యపరా పరోక్తిః || ౬ ||

సర్వభూతా యదా దేవీ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ |
త్వం స్తుతా స్తుతయే కా వా భవంతు పరమోక్తయః || ౭ ||

సర్వస్య బుద్ధిరూపేణ జనస్య హృది సంస్థితే |
స్వర్గాపవర్గదే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౮ ||

కలాకాష్ఠాదిరూపేణ పరిణామప్రదాయిని |
విశ్వస్యోపరతౌ శక్తే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౯ ||

సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౦ ||

సృష్టిస్థితివినాశానాం శక్తిభూతే సనాతని |
గుణాశ్రయే గుణమయే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౧ ||

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే |
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౨ ||

హంసయుక్తవిమానస్థే బ్రహ్మాణీరూపధారిణి |
కౌశాంభఃక్షరికే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౩ ||

త్రిశూలచంద్రాహిధరే మహావృషభవాహిని |
మాహేశ్వరీస్వరూపేణ నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౪ ||

మయూరకుక్కుటవృతే మహాశక్తిధరేఽనఘే |
కౌమారీరూపసంస్థానే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౫ ||

శంఖచక్రగదాశార్ఙ్గగృహీతపరమాయుధే |
ప్రసీద వైష్ణవీరూపే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౬ ||

గృహీతోగ్రమహాచక్రే దంష్ట్రోద్ధృతవసుంధరే |
వరాహరూపిణి శివే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౭ ||

నృసింహరూపేణోగ్రేణ హంతుం దైత్యాన్ కృతోద్యమే |
త్రైలోక్యత్రాణసహితే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౮ ||

కిరీటిని మహావజ్రే సహస్రనయనోజ్జ్వలే |
వృత్రప్రాణహరే చైంద్రి నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౧౯ ||

శివదూతీస్వరూపేణ హతదైత్యమహాబలే |
ఘోరరూపే మహారావే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౨౦ ||

దంష్ట్రాకరాలవదనే శిరోమాలావిభూషణే |
చాముండే ముండమథనే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౨౧ ||

లక్ష్మి లజ్జే మహావిద్యే శ్రద్ధే పుష్టి స్వధే ధ్రువే |
మహారాత్రి మహామాయే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౨౨ ||

మేధే సరస్వతి వరే భూతి బాభ్రవి తామసి |
నియతే త్వం ప్రసీదేశే నారాయణి నమోఽస్తు తే || ౨౩ ||

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే || ౨౪ ||

ఏతత్తే వదనం సౌమ్యం లోచనత్రయభూషితమ్ |
పాతు నః సర్వభూతేభ్యః కాత్యాయని నమోఽస్తు తే || ౨౫ ||

జ్వాలాకరాలమత్యుగ్రమశేషాసురసూదనమ్ |
త్రిశూలం పాతు నో భీతేర్భద్రకాలి నమోఽస్తు తే || ౨౬ ||

హినస్తి దైత్యతేజాంసి స్వనేనాపూర్య యా జగత్ |
సా ఘంటా పాతు నో దేవి పాపేభ్యో నః సుతానివ || ౨౭ ||

అసురాసృగ్వసాపంకచర్చితస్తే కరోజ్జ్వలః |
శుభాయ ఖడ్గో భవతు చండికే త్వాం నతా వయమ్ || ౨౮ ||

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా
రుష్టా తు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ |
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం
త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాంతి || ౨౯ ||

ఏతత్కృతం యత్కదనం త్వయాద్య
ధర్మద్విషాం దేవి మహాసురాణామ్ |
రూపైరనేకైర్బహుధాఽఽత్మమూర్తిం
కృత్వాంబికే తత్ ప్రకరోతి కాన్యా || ౩౦ ||

విద్యాసు శాస్త్రేషు వివేకదీపే-
-ష్వాద్యేషు వాక్యేషు చ కా త్వదన్యా |
మమత్వగర్తేఽతిమహాంధకారే
విభ్రామయత్యేతదతీవ విశ్వమ్ || ౩౧ ||

రక్షాంసి యత్రోగ్రవిషాశ్చ నాగా
యత్రారయో దస్యుబలాని యత్ర |
దావానలో యత్ర తథాబ్ధిమధ్యే
తత్ర స్థితా త్వం పరిపాసి విశ్వమ్ || ౩౨ ||

విశ్వేశ్వరి త్వం పరిపాసి విశ్వం
విశ్వాత్మికా ధారయసీహ విశ్వమ్ |
విశ్వేశవంద్యా భవతీ భవంతి
విశ్వాశ్రయా యే త్వయి భక్తినమ్రాః || ౩౩ ||

దేవి ప్రసీద పరిపాలయ నోఽరిభీతే-
-ర్నిత్యం యథాసురవధాదధునైవ సద్యః |
పాపాని సర్వజగతాం ప్రశమం నయాశు
ఉత్పాతపాకజనితాంశ్చ మహోపసర్గాన్ || ౩౪ ||

ప్రణతానాం ప్రసీద త్వం దేవి విశ్వార్తిహారిణి |
త్రైలోక్యవాసినామీడ్యే లోకానాం వరదా భవ || ౩౫ ||

దేవ్యువాచ || ౩౬ ||

వరదాఽహం సురగణా వరం యన్మనసేచ్ఛథ |
తం వృణుధ్వం ప్రయచ్ఛామి జగతాముపకారకమ్ || ౩౭ ||

దేవా ఊచుః || ౩౮ ||

సర్వబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి |
ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరివినాశనమ్ || ౩౯ ||

దేవ్యువాచ || ౪౦ ||

వైవస్వతేఽంతరే ప్రాప్తే అష్టావింశతిమే యుగే |
శుంభో నిశుంభశ్చైవాన్యావుత్పత్స్యేతే మహాసురౌ || ౪౧ ||

నందగోపగృహే జాతా యశోదాగర్భసంభవా |
తతస్తౌ నాశయిష్యామి వింధ్యాచలనివాసినీ || ౪౨ ||

పునరప్యతిరౌద్రేణ రూపేణ పృథివీతలే |
అవతీర్య హనిష్యామి వైప్రచిత్తాంశ్చ దానవాన్ || ౪౩ ||

భక్షయంత్యాశ్చ తానుగ్రాన్ వైప్రచిత్తాన్ మహాసురాన్ |
రక్తా దంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుసుమోపమాః || ౪౪ ||

తతో మాం దేవతాః స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః |
స్తువంతో వ్యాహరిష్యంతి సతతం రక్తదంతికామ్ || ౪౫ ||

భూయశ్చ శతవార్షిక్యామనావృష్ట్యామనంభసి |
మునిభిః సంస్తుతా భూమౌ సంభవిష్యామ్యయోనిజా || ౪౬ ||

తతః శతేన నేత్రాణాం నిరీక్షిష్యామ్యహం మునీన్ |
కీర్తయిష్యంతి మనుజాః శతాక్షీమితి మాం తతః || ౪౭ ||

తతోఽహమఖిలం లోకమాత్మదేహసముద్భవైః |
భరిష్యామి సురాః శాకైరావృష్టేః ప్రాణధారకైః || ౪౮ ||

శాకంభరీతి విఖ్యాతిం తదా యస్యామ్యహం భువి || ౪౯ ||

తత్రైవ చ వధిష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసురమ్ |
దుర్గాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి || ౫౦ ||

పునశ్చాహం యదా భీమం రూపం కృత్వా హిమాచలే |
రక్షాంసి భక్షయిష్యామి మునీనాం త్రాణకారణాత్ || ౫౧ ||

తదా మాం మునయః సర్వే స్తోష్యంత్యానమ్రమూర్తయః |
భీమాదేవీతి విఖ్యాతం తన్మే నామ భవిష్యతి || ౫౨ ||

యదారుణాఖ్యస్త్రైలోక్యే మహాబాధాం కరిష్యతి |
తదాఽహం భ్రామరం రూపం కృత్వాఽసంఖ్యేయషట్పదమ్ || ౫౩ ||

త్రైలోక్యస్య హితార్థాయ వధిష్యామి మహాసురమ్ |
భ్రామరీతి చ మాం లోకాస్తదా స్తోష్యంతి సర్వతః || ౫౪ ||

ఇత్థం యదా యదా బాధా దానవోత్థా భవిష్యతి |
తదా తదావతీర్యాహం కరిష్యామ్యరిసంక్షయమ్ || ౫౫ ||

|| ఓం ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే నారాయణీస్తుతిర్నామ ఏకాదశోఽధ్యాయః || ౧౧ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౪, అర్ధమంత్రాః – ౧, శ్లోకమంత్రాః – ౫౦, ఏవం – ౫౫, ఏవమాదితః – ౬౩౦)