|| ఓం ||

ఋషిరువాచ || ౧ ||

నిహన్యమానం తత్సైన్యమవలోక్య మహాసురః |
సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్యయౌ యోద్ధుమథాంబికామ్ || ౨ ||

స దేవీం శరవర్షేణ వవర్ష సమరేఽసురః |
యథా మేరుగిరేః శృంగం తోయవర్షేణ తోయదః || ౩ ||

తస్యచ్ఛిత్వా తతో దేవీ లీలయైవ శరోత్కరాన్ |
జఘాన తురగాన్ బాణైర్యంతారం చైవ వాజినామ్ || ౪ ||

చిచ్ఛేద చ ధనుః సద్యో ధ్వజం చాతిసముచ్ఛ్రితమ్ |
వివ్యాధ చైవ గాత్రేషు ఛిన్నధన్వానమాశుగైః || ౫ ||

సచ్ఛిన్నధన్వా విరథో హతాశ్వో హతసారథిః |
అభ్యధావత తాం దేవీం ఖడ్గచర్మధరోఽసురః || ౬ ||

సింహమాహత్య ఖడ్గేన తీక్ష్ణధారేణ మూర్ధని |
ఆజఘాన భుజే సవ్యే దేవీమప్యతివేగవాన్ || ౭ ||

తస్యాః ఖడ్గో భుజం ప్రాప్య పఫాల నృపనందన |
తతో జగ్రాహ శూలం స కోపాదరుణలోచనః || ౮ ||

చిక్షేప చ తతస్తత్తు భద్రకాల్యాం మహాసురః |
జాజ్వల్యమానం తేజోభీ రవిబింబమివాంబరాత్ || ౯ ||

దృష్ట్వా తదాపతచ్ఛూలం దేవీ శూలమముంచత |
తచ్ఛూలం శతధా తేన శూలం స చ మహాసురః || ౧౦ || [తేన తచ్ఛతధా నీతం]

హతే తస్మిన్ మహావీర్యే మహిషస్య చమూపతౌ |
ఆజగామ గజారూఢశ్చామరస్త్రిదశార్దనః || ౧౧ ||

సోఽపి శక్తిం ముమోచాథ దేవ్యాస్తామంబికా ద్రుతమ్ |
హుంకారాభిహతాం భూమౌ పాతయామాస నిష్ప్రభామ్ || ౧౨ ||

భగ్నాం శక్తిం నిపతితాం దృష్ట్వా క్రోధసమన్వితః |
చిక్షేప చామరః శూలం బాణైస్తదపి సాచ్ఛినత్ || ౧౩ ||

తతః సింహః సముత్పత్య గజకుంభాంతరే స్థితః |
బాహుయుద్ధేన యుయుధే తేనోచ్చైస్త్రిదశారిణా || ౧౪ ||

యుద్ధ్యమానౌ తతస్తౌ తు తస్మాన్నాగాన్మహీం గతౌ |
యుయుధాతేఽతిసంరబ్ధౌ ప్రహారైరతిదారుణైః || ౧౫ ||

తతో వేగాత్ ఖముత్పత్య నిపత్య చ మృగారిణా |
కరప్రహారేణ శిరశ్చామరస్య పృథక్కృతమ్ || ౧౬ ||

ఉదగ్రశ్చ రణే దేవ్యా శిలావృక్షాదిభిర్హతః |
దంతముష్టితలైశ్చైవ కరాలశ్చ నిపాతితః || ౧౭ ||

దేవీ క్రుద్ధా గదాపాతైశ్చూర్ణయామాస చోద్ధతమ్ |
బాష్కలం భిందిపాలేన బాణైస్తామ్రం తథాంధకమ్ || ౧౮ ||

ఉగ్రాస్యముగ్రవీర్యం చ తథైవ చ మహాహనుమ్ |
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన జఘాన పరమేశ్వరీ || ౧౯ ||

బిడాలస్యాసినా కాయాత్ పాతయామాస వై శిరః |
దుర్ధరం దుర్ముఖం చోభౌ శరైర్నిన్యే యమక్షయమ్ || ౨౦ ||

ఏవం సంక్షీయమాణే తు స్వసైన్యే మహిషాసురః |
మాహిషేణ స్వరూపేణ త్రాసయామాస తాన్ గణాన్ || ౨౧ ||

కాంశ్చిత్తుండప్రహారేణ ఖురక్షేపైస్తథాపరాన్ |
లాంగూలతాడితాంశ్చాన్యాంఛృంగాభ్యాం చ విదారితాన్ || ౨౨ ||

వేగేన కాంశ్చిదపరాన్నాదేన భ్రమణేన చ |
నిఃశ్వాసపవనేనాన్యాన్ పాతయామాస భూతలే || ౨౩ ||

నిపాత్య ప్రమథానీకమభ్యధావత సోఽసురః |
సింహం హంతుం మహాదేవ్యాః కోపం చక్రే తతోఽంబికా || ౨౪ ||

సోఽపి కోపాన్మహావీర్యః ఖురక్షుణ్ణమహీతలః |
శృంగాభ్యాం పర్వతానుచ్చాంశ్చిక్షేప చ ననాద చ || ౨౫ ||

వేగభ్రమణవిక్షుణ్ణా మహీ తస్య వ్యశీర్యత |
లాంగూలేనాహతశ్చాబ్ధిః ప్లావయామాస సర్వతః || ౨౬ ||

ధుతశృంగవిభిన్నాశ్చ ఖండఖండం యయుర్ఘనాః |
శ్వాసానిలాస్తాః శతశో నిపేతుర్నభసోఽచలాః || ౨౭ ||

ఇతి క్రోధసమాధ్మాతమాపతంతం మహాసురమ్ |
దృష్ట్వా సా చండికా కోపం తద్వధాయ తదాఽకరోత్ || ౨౮ ||

సా క్షిప్త్వా తస్య వై పాశం తం బబంధ మహాసురమ్ |
తత్యాజ మాహిషం రూపం సోఽపి బద్ధో మహామృధే || ౨౯ ||

తతః సింహోఽభవత్సద్యో యావత్తస్యాంబికా శిరః |
ఛినత్తి తావత్పురుషః ఖడ్గపాణిరదృశ్యత || ౩౦ ||

తత ఏవాశు పురుషం దేవీ చిచ్ఛేద సాయకైః |
తం ఖడ్గచర్మణా సార్ధం తతః సోఽభూన్మహాగజః || ౩౧ ||

కరేణ చ మహాసింహం తం చకర్ష జగర్జ చ |
కర్షతస్తు కరం దేవీ ఖడ్గేన నిరకృంతత || ౩౨ ||

తతో మహాసురో భూయో మాహిషం వపురాస్థితః |
తథైవ క్షోభయామాస త్రైలోక్యం సచరాచరమ్ || ౩౩ ||

తతః క్రుద్ధా జగన్మాతా చండికా పానముత్తమమ్ |
పపౌ పునః పునశ్చైవ జహాసారుణలోచనా || ౩౪ ||

ననర్ద చాసురః సోఽపి బలవీర్యమదోద్ధతః |
విషాణాభ్యాం చ చిక్షేప చండికాం ప్రతి భూధరాన్ || ౩౫ ||

సా చ తాన్ ప్రహితాంస్తేన చూర్ణయంతీ శరోత్కరైః |
ఉవాచ తం మదోద్ధూతముఖరాగాకులాక్షరమ్ || ౩౬ ||

దేవ్యువాచ || ౩౭ ||

గర్జ గర్జ క్షణం మూఢ మధు యావత్పిబామ్యహమ్ |
మయా త్వయి హతేఽత్రైవ గర్జిష్యంత్యాశు దేవతాః || ౩౮ ||

ఋషిరువాచ || ౩౯ ||

ఏవముక్త్వా సముత్పత్య సాఽఽరూఢా తం మహాసురమ్ |
పాదేనాక్రమ్య కంఠే చ శూలేనైనమతాడయత్ || ౪౦ ||

తతః సోఽపి పదాఽఽక్రాంతస్తయా నిజముఖాత్తదా |
అర్ధనిష్క్రాంత ఏవాసీద్దేవ్యా వీర్యేణ సంవృతః || ౪౧ ||

అర్ధనిష్క్రాంత ఏవాసౌ యుధ్యమానో మహాసురః |
తయా మహాసినా దేవ్యా శిరశ్ఛిత్త్వా నిపాతితః || ౪౨ ||తతో హాహాకృతం సర్వం దైత్యసైన్యం ననాశ తత్ |

ప్రహర్షం చ పరం జగ్ముః సకలా దేవతాగణాః || ౪౩ ||

తుష్టువుస్తాం సురా దేవీం సహ దివ్యైర్మహర్షిభిః |
జగుర్గంధర్వపతయో ననృతుశ్చాప్సరోగణాః || ౪౪ ||

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీమాహాత్మ్యే మహిషాసురవధో నామ తృతీయోఽధ్యాయః || ౩ ||

(ఉవాచమంత్రాః – ౩, శ్లోకమంత్రాః – ౪౧, ఏవం – ౪౪, ఏవమాదితః – ౨౧౭)