సప్తశతీ ప్రథమ-మధ్యమ-ఉత్తమ-చరిత్రస్థ మంత్రాణాం, బ్రహ్మ-విష్ణు-రుద్రాః ఋషయః, గాయత్ర్యుష్ణిగనుష్టుభశ్ఛందాసి, శ్రీమహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యో దేవతాః, నందా-శాకంభరీ-భీమాః శక్తయః, రక్తదంతికా-దుర్గా-భ్రామర్యో బీజాని, అగ్ని-వాయు-సూర్యాస్తత్త్వాని, ఋగ్యజుఃసామవేదా ధ్యానాని, మమ సకలకామనాసిద్ధయే మహాకాలీ-మహాలక్ష్మీ-మహాసరస్వత్యాత్మక శ్రీచండికాపరమేశ్వరీ ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః |

|| అథ న్యాసః ||

కరన్యాసః –
ఓం ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పరిఘాయుధా ||
అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |

ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ ||
తర్జనీభ్యాం నమః |

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి ||
మధ్యమాభ్యాం నమః |

ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ ||
అనామికాభ్యాం నమః |

ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః ||
కనిష్ఠికాభ్యాం నమః |

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే నమోఽస్తు తే ||
కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

అంగన్యాసః –
ఓం ఖడ్గినీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశుండీ పరిఘాయుధా ||
హృదయాయ నమః |

ఓం శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడ్గేన చాంబికే |
ఘంటాస్వనేన నః పాహి చాపజ్యానిఃస్వనేన చ ||
శిరసే స్వాహా |

ఓం ప్రాచ్యాం రక్ష ప్రతీచ్యాం చ చండికే రక్ష దక్షిణే |
భ్రామణేనాత్మశూలస్య ఉత్తరస్యాం తథేశ్వరి ||
శిఖాయై వషట్ |

ఓం సౌమ్యాని యాని రూపాణి త్రైలోక్యే విచరంతి తే |
యాని చాత్యంతఘోరాణి తై రక్షాస్మాంస్తథా భువమ్ ||
కవచాయ హుమ్ |

ఓం ఖడ్గశూలగదాదీని యాని చాస్త్రాణి తేఽంబికే |
కరపల్లవసంగీని తైరస్మాన్ రక్ష సర్వతః ||
నేత్రత్రయాయ వౌషట్ |

ఓం సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే |
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే నమోఽస్తు తే ||
అస్త్రాయ ఫట్ |

భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ||

ధ్యానమ్ –
విద్యుద్దామసమప్రభాం మృగపతిస్కంధస్థితాం భీషణాం
కన్యాభిః కరవాలఖేటవిలసద్ధస్తాభిరాసేవితామ్ |
హస్తైశ్చక్రగదాసిఖేటవిశిఖాంశ్చాపం గుణం తర్జనీం
బిభ్రాణామనలాత్మికాం శశిధరాం దుర్గాం త్రినేత్రాం భజే ||

లమిత్యాది పంచపూజా –
లం పృథివీతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః గంధం పరికల్పయామి |
హం ఆకాశతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః పుష్పం పరికల్పయామి |
యం వాయుతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః ధూపం పరికల్పయామి |
రం తేజస్తత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః దీపం పరికల్పయామి |
వం అమృతతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః అమృతనైవేద్యం పరికల్పయామి |
సం సర్వతత్త్వాత్మికాయై చండికాయై నమః సర్వోపచారాన్ పరికల్పయామి |