|| ఓం ||

దేవ్యువాచ || ౧ ||

ఏభిః స్తవైశ్చ మాం నిత్యం స్తోష్యతే యః సమాహితః |
తస్యాహం సకలాం బాధాం శమయిష్యామ్యసంశయమ్ || ౨ ||

మధుకైటభనాశం చ మహిషాసురఘాతనమ్ |
కీర్తయిష్యంతి యే తద్వద్వధం శుంభనిశుంభయోః || ౩ ||

అష్టమ్యాం చ చతుర్దశ్యాం నవమ్యాం చైకచేతసః |
శ్రోష్యంతి చైవ యే భక్త్యా మమ మాహాత్మ్యముత్తమమ్ || ౪ ||

న తేషాం దుష్కృతం కించిద్దుష్కృతోత్థా న చాపదః |
భవిష్యతి న దారిద్ర్యం న చైవేష్టవియోజనమ్ || ౫ ||

శత్రుభ్యో న భయం తస్య దస్యుతో వా న రాజతః |
న శస్త్రానలతోయౌఘాత్ కదాచిత్ సంభవిష్యతి || ౬ ||

తస్మాన్మమైతన్మాహాత్మ్యం పఠితవ్యం సమాహితైః |
శ్రోతవ్యం చ సదా భక్త్యా పరం స్వస్త్యయనం మహత్ || ౭ ||

ఉపసర్గానశేషాంస్తు మహామారీసముద్భవాన్ |
తథా త్రివిధముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ || ౮ ||

యత్రైతత్ పఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ |
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితమ్ || ౯ ||

బలిప్రదానే పూజాయామగ్నికార్యే మహోత్సవే |
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యముచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ || ౧౦ ||

జానతాఽజానతా వాపి బలిపూజాం తథా కృతామ్ |
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్నిహోమం తథా కృతమ్ || ౧౧ ||

శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వార్షికీ |
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః || ౧౨ ||

సర్వబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః |
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః || ౧౩ ||

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః |
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్ || ౧౪ ||

రిపవః సంక్షయం యాంతి కల్యాణం చోపపద్యతే |
నందతే చ కులం పుంసాం మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతామ్ || ౧౫ ||

శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే |
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మాహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ || ౧౬ ||

ఉపసర్గానశేషాంస్తు మహామారీసముద్భవాన్ |
తథా త్రివిధముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ || ౮ ||

యత్రైతత్ పఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ |
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితమ్ || ౯ ||

బలిప్రదానే పూజాయామగ్నికార్యే మహోత్సవే |
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యముచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ || ౧౦ ||

జానతాఽజానతా వాపి బలిపూజాం తథా కృతామ్ |
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్నిహోమం తథా కృతమ్ || ౧౧ ||

శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వార్షికీ |
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః || ౧౨ ||

సర్వబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః |
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః || ౧౩ ||

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః |
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్ || ౧౪ ||

రిపవః సంక్షయం యాంతి కల్యాణం చోపపద్యతే |
నందతే చ కులం పుంసాం మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతామ్ || ౧౫ ||

శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే |
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మాహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ || ౧౬ ||

ఉపసర్గానశేషాంస్తు మహామారీసముద్భవాన్ |
తథా త్రివిధముత్పాతం మాహాత్మ్యం శమయేన్మమ || ౮ ||

యత్రైతత్ పఠ్యతే సమ్యఙ్నిత్యమాయతనే మమ |
సదా న తద్విమోక్ష్యామి సాన్నిధ్యం తత్ర మే స్థితమ్ || ౯ ||

బలిప్రదానే పూజాయామగ్నికార్యే మహోత్సవే |
సర్వం మమైతన్మాహాత్మ్యముచ్చార్యం శ్రావ్యమేవ చ || ౧౦ ||

జానతాఽజానతా వాపి బలిపూజాం తథా కృతామ్ |
ప్రతీక్షిష్యామ్యహం ప్రీత్యా వహ్నిహోమం తథా కృతమ్ || ౧౧ ||

శరత్కాలే మహాపూజా క్రియతే యా చ వార్షికీ |
తస్యాం మమైతన్మాహాత్మ్యం శ్రుత్వా భక్తిసమన్వితః || ౧౨ ||

సర్వబాధావినిర్ముక్తో ధనధాన్యసమన్వితః |
మనుష్యో మత్ప్రసాదేన భవిష్యతి న సంశయః || ౧౩ ||

శ్రుత్వా మమైతన్మాహాత్మ్యం తథా చోత్పత్తయః శుభాః |
పరాక్రమం చ యుద్ధేషు జాయతే నిర్భయః పుమాన్ || ౧౪ ||

రిపవః సంక్షయం యాంతి కల్యాణం చోపపద్యతే |
నందతే చ కులం పుంసాం మాహాత్మ్యం మమ శృణ్వతామ్ || ౧౫ ||

శాంతికర్మణి సర్వత్ర తథా దుఃస్వప్నదర్శనే |
గ్రహపీడాసు చోగ్రాసు మాహాత్మ్యం శృణుయాన్మమ || ౧౬ ||